Materiály jsou volně k použití, můžete je jakkoliv upravovat. Vytvořil jsem je v letech 1998-2004 při studiu Elektrotechnické fakulty ČVUT, obor Výpočetní technika.

Dotazy rád zodpovím.

36DP Diplomová práce
Diplomová práce Internetová podpora seminárních cvičení předmětu Logické obvody 36dp/DP7.zip
36dp/DP7.z01
36SCP Styk člověka s počítačem
Vstup textu ve Windows XP Tablet PC Edition 2005 Kognitivní průchod a heuristika pro vstupní panel rozpoznávání textu ve Windows XP Tablet PC Edition. 36scp/
36APZ2 Architektura periferních zařízení
Studie řešení implementace funkcí adaptační vrstvy ATM (AAL5) do programovatelného hradlového pole Studie řešení implementace funkcí adaptační vrstvy ATM (AAL5) do programovatelného hradlového pole. 36apz2/
36PAR2 Paralelní systémy a algoritmy
Kaskádní dáma Na počátku je na čtvercové šachovnici libovolné velikosti rozmístěno opět libovolně q kamenů a 1 dáma (celé takové postavení nazýváme počáteční konfigurace). Jeden tah je jeden skok dámy přes sousedící kámen na volné políčko bezprostředně za ním, při kterém sebere přeskočený kámen, dáma se může pohybovat 8 různými směry. Délka skoku je tedy vždy 2. Cílem hry je kaskádní posloupností tahů sebrat všechny kameny.
Sekvenční i paralelní implemantace programována v C++ s pomocí knihovny MPI, vyzkoušeno na max. 12 procesorech třídy x686 s propojovací sítí Myrinet a Ethernet. Včetně zdrojových kódů, zadání, výsledků a závěrečné zprávy.
Podpůrné programy a celé řešení je od začátku myšleno pro Linux.
36par2/kadkom.tgz
36APC Automatizace návrhu číslicových zařízení
Logik Hra Logik na Digilab IIE s deskou Digilab DIO1 (Xilinx Spartan IIE) ve VHDL, vývojové prostředí Xilinx ISE, včetně dokumentace v HTML. 36apc/master2.zip
36apc/index.html
36PAA Problémy a algoritmy
Obchodní cestující
36paa/tsp/tsp.html
Řešení problému batohu
36paa/knap1/index.html
Zobecněný problém dvou kýblů
36paa/bucks/index.html
Řešení problému batohu 2
36paa/knap2/index.html
Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu
36paa/knap3/index.html
36LOS Lokální sítě
BOOTP klient BOOTP klient s pomocí BSD soketů. Získanou IP adresu jen vypíše, pro síťové rozhraní ji nemění. 36los/bootpc.zip
36SPA Speciální architektury
Neuročipy Referát do hodiny. Co jsou neuronové sítě, neuronová síť RBF, čip ZISC. Ve formátu PDF. 36spa/neuro.pdf
Obrázky čipu ZISC Dokreslující obrázky k referátu. Čip je osazen na kartách PCI, ISA. Na třetím obrázku je kdosi z francouzské IBM, kde byl hardware navržen. 36spa/pci.png
36spa/isa.png
36spa/ibm.png
36POB2 Programovatelné obvody
Ovládání krokového motoru Práce popisuje vytvoření ovládání smyslu otáček krokového motoru pomocí obvodu 18CV8. 36pob2/sem1/index.html
Sběrnice Pozorujte realizaci a zjistěte dynamické vlastnosti realizace sběrnice různé délky na architektuře Xilinx Viretx. Článek ve formátu HTML, prezentace jako PPT. 36pob2/sem2/index.html
36pob2/sem2/bus.ppt
Odečítání souřadnic pohybu myši (COM) Realizujte obvod, který bude snímat souřadnice myši připojené přes sériový port a bude je zobrazovat digitálně na displeji nebo binárně na LED. Pro Xilinx ISE (soubor projektu mouse.npl), zdroj VHDL (mouse.vhd). Dále obsahuje mapování pro Digilab D2E-DIO1 combo (přípravek s obvodem XILINX Spartan 2E; výrobce: Digilent) (emouse.ucf) s deskou periférií DIO1. Dokumentace ve formátu HTML (index.html). POZOR! NENÍ VE SKUTEČNOSTI FUNKČNÍ, VIZ. DOKUMENTACE. 36pob2/mouse/index.html
36pob2/mouse/mouse.npl
36pob2/mouse/mouse.vhd
36pob2/mouse/emouse.ucf
36SIM Simulace
n ciferný čítač v BCD kódu Domácí práce na hodiny cvičení. 36sim/nbcd.vhd
Posuvný registr s paralelním zápisem V jazyce VHDL popište posuvný registr s paralelním zápisem. 36sim/shift.vhd
Generátor sudé parity Domácí práce na hodiny cvičení. 36sim/parity.vhd
ALU Domácí práce na hodiny cvičení. 36sim/alu.vhd
RS RS klopný obvod ve VHDL s testbenchem. 36sim/rs.vhd
36PZ Periferní zařízení
Sběrnice SCSI Referát z měření na SCSI sběrnici, dává odpovědi na následující úkoly:
 1. sledování sběrnice,
 2. identifikace zařízení,
 3. výmaz pásky,
 4. zápis a čtení pásky.
Obsahuje vlastní referát ve formátu HTML a jeho přední stranu v DOC.
36pz/scsi/scsi.html
36pz/scsi/fp.doc
Experimenty s VGA
 1. Přímým programováním vnitřních registrů grafického kontroleru vytvořte na obrazovce pole 4*4 barevných políček v 16 základních barvách,
 2. v souřadnicích x=100, y=100 zapište osový kříž černé barvy.
 3. Programováním D-A převodníku transformujte obrazec do 16 odstínů téhož zbarvení.
 4. Vytvořte proceduru pro zápis osmice sousedních pixelů na libovolnou x souřadnici.
 5. Naprogramujte také procedury pro zápis obrazovky na disk a zpětné čtení.
Obsahuje vlastní referát ve formátu HTML, jeho přední stranu v DOC, výpis programu v příloze a Pascal zdroják.
36pz/vga/vga.html
36pz/vga/fp.doc
36pz/vga/app1.html
36pz/vga/vga.pas
Měření na disku Najděte odpovědi na následující otázky:
 1. Jaké rychle se disk otáčí?
 2. Jaká je přibližná délka sektoru a délka jeho záhlaví (v ms)?
 3. Kolik má disk sektorů na stopě?
 4. Jakým signálem řadiče je podmíněn výstup signálu INDEX?
 5. Jaká je doba vystavení?
 6. Jde v tomto konkrétním případě o rozhraní ST506 nebo ST412?
 7. Používá disk kódování MFM nebo RLL?
Obsahuje vlastní referát ve formátu HTML a jeho přední stranu v DOC.
36pz/hdd/hdd.html
36pz/hdd/fp.doc
Sériová komunikace Sestavte program pro komunikaci po sériové lince a to přímým programováním registrů asynchronního obvodu UART 8250 dle následujících pokynů:
 • napište program pro vysílač znaků po sériové lince,
 • napište program pro přijímač znaků přicházejících po sériové lince,
 • programy odlaďte a předveďte funkčnost na propojené dvojici počítačů;
prozkoumejte chování obvodu 8250 při různých rychlostech. Programy nejprve napište bez použití přerušení, až poté s využitím služeb přerušovacího systému.
Obsahuje vlastní referát (serial.html), jeho přední stranu (fp.doc), přílohy s výpisem programů (app[1-3].html), zdrojové kódy (serial.pas pro normální komunikaci, int.pas pro komunikaci s přerušením a 300.pas a 600.pas pro komunikaci s různými rychlostmi a binárním výpisem přijatých znaků).
36pz/serial/serial.html
36pz/serial/fp.doc
36pz/serial/app1.html
36pz/serial/app2.html
36pz/serial/app3.html
36pz/serial/serial.pas
36pz/serial/int.pas
36pz/serial/300.pas
36pz/serial/600.pas
USB - Univerzální sériová sběrnice Referát do hodiny ve formátu HTML. Obsahuje následující části:
 • Úvod
 • Topologie
 • Hardware
 • Komunikace (tato část není úplná, chybí obecný popis a transakce)
 • Deskriptory
 • Závěr
36pz/usb/ref1.html
36POB Programovatelné obvody
Řízení motoru pomocí klávesnice Pomocí klávesnice se 16 tlačítky se má řídit otáčení krokového motoru. Rychlost má čtyři stupně zvlášť v každém směru (4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4). Navíc má být k dispozici jemné řízení kroků, dvě tlačítka pro jeden krok vpřed a vzad. Samozřejmostí je tlačítko (tlačítka) na zastavení otáčení. Momentální rychlost včetně indikace smyslu otáček motoru se bude pro informaci zobrazovat na sedmisegmentovém displeji. 36pob/sem2/index.html
Generátor adres Pomocí D/A převodníku se má generovat průběh, jehož obě půlvlny i obě poloviny téže půlvlny jsou symetrické (např. sinus). V paměti jsou tedy obsaženy hodnoty jedné čtvrtiny průběhu. Sestavte generátor adres pro tuto paměť, který bude hodnoty vyčítat ve správném pořadí. Jako HTML dokument, soubory pro WinPlace přiloženy. 36pob/sem1/index.html
36PJ Programovací jazyky
Interpretace SQL Navrhněte program pro interpretaci podmnožiny jazyka SQL. Sestrojte lexikální, syntaktický a sémantický analyzátor spolu s interpretem. Rozbor problematiky, zvolení podmonožiny SQL, RBNF, překladová gramatika, lexikální analyzátor, syntaktický a sémantický analyzátor, přehled realizace, formát dat na disku. K dispozici je zdrojový kód v jazyce Java (soubor src/src.zip), dávky pro překlad a spuštění - je potřeba jejich drobná úprava vzhledem k vašim nastavení cest (soubory make.bat a go.bat), vzorová SQL dávka (sql.txt), přeložené třídy (soubor classes/classes.zip) a průvodní článek v HTML (odkaz docs/sql.html). 36pj/src/src.zip
36pj/make.bat
36pj/go.bat
36pj/sql.txt
36pj/classes/classes.zip
36pj/docs/sql.html
36DSY Distribuované systémy
Klouzavé okénko Navrhněte protokol pro bezpečný přenos dat. Berte v úvahu možnou ztrátu a duplikaci paketů i možné prohození paketů. Protokol implementujte v jazyce C nad rozhraním socketů UDP. Délku paketu volte 128 byte. Použijte protokol "klouzavého okénka". 36dsy/okno.zip
36NAN Neuronové sítě
Problém obchodního cestujícího Řešení problému obchodního cestujícího pomocí Hopfieldovy neuronové sítě. Vysvětlení problematiky, teoretický rozbor Hopfieldových sítí, rozbor implementace, demonstrační applet v Javě i s návodem (používá Swing, potřebujete Java Plugin verze 1.1.2 a vyšší). K dispozici je zrojový kód appletu (soubor src/src.zip), dokumentace ve formátu JAVADOC (odkaz docs/index.html) a průvodní článek v HTML (ten obsahuje odkaz na vlastní applet, soubor sem2.html).
36nan/sem2/sem2.html
36nan/sem2/applet/applet.html
36nan/sem2/docs/index.html
36nan/sem2/src/src.zip
Predikce hodnoty funkce exp(cos(x)) Predikce hodnoty funkce exp(cos(x)) pomocí neuronové sítě Back-propagation. Výběr optimální sítě, vliv multiplikativních a aditivních konstant, vliv šumu a důsledky změny velikosti okénka. Jako HTML soubor.
36nan/sem1/sem1.html
36PJC Programovací jazyk C
Šachy Program, se kterým si zahrajete šachy. Jako domácí práce z předmětu, ke stažení jsou zdrojové soubory včetně projektu pro Borland C 4 (soubor chess.zip), průvodní dokument v HTML a binárka pod MS-DOS.
Komu chybi knihovna WEP4UTIL.DLL, muze si ji stahnout.
36pjc/chess.zip
36pjc/chessexe.zip
36pjc/wep4util.dll
36pjc/chess.html
32PD Přenos dat
Opakovač signálu pulsní kódové modulace Zpracování úlohy ze cvičení, jako soubor DOC. 36pd/opakopcm.zip
MDS 1200 MDS 1200 - standardní modem čs. výroby dle ITU-T V.23 36pd/mds1200.html
36SI Softwarové inženýrství
Elektronický obchod Prezentace výsledku projektu na webu. 36si/index.html
36SOJ Strojově orientované jazyky
Několik programů ze cvičení Vypracování programů podle pokynů cvičícího.
 • Sčítání v poli od určitého čísla
 • Generace matic se zajímavými tvary
 • Další generace generace matic se zajímavými tvary
 • Sčítání v poli, s využitím maker a podprogramu
 • Prohlížení textového souboru většího než obrazovka pomocí kurzorových šipek doleva a doprava. Čte se soubor text.
 • Pípací klávesy s využitím myši
36soj/asmex.zip
36APS Architektura počítačových systému
Motorola 88110 - Paměťová sběrnice Referát na hodinu.
 • Struktura sběrnice, přehled Nejdůležitějších signálů a jejich popis
 • Koherence cache, snooping, příklad Transakce s koherencí a snoopingem
 • MESI protokol
 • Přidělování sběrnice, režim Split Bus
 • Single-beat transakce, xmem Transakce
 • Burst transakce
Soubor m88110_3n.zip obsahuje části Struktura, Koherence cache a Přidělování, soubor 88110_3h.zip ty zbývající. Soubor m88110_3.zip obsahuje obě části zabalené.
36aps/m881103n.zip 36aps/m881103h.zip 36aps/m881103.zip
36LS Logické systémy
Synchronní sekvenční automat Kompletní zápočtovka z roku 2001.
 • Zadání
 • Minimalizace počtu vnitřních stavů
 • Zakódování vnitřních stavů
 • Mapy pro vstupy klopných obvodů a výstupní proměnnou
 • Schéma automatu (pro stabilní i nestabilní stav jako soubor OrCADu)
 • Výpočet maximální hodinové frekvence
 • Závěr
Pokud to někomu pomůže, přidal jsem pomocné tabulky pro výpočty v XLS formátu.
36ls/automat.zip
36ls/tabulky.zip
36DBS Databázové systémy
Domácí účetnictví Zápočtovka - domácí účetnictví v Accessu 97 se souborem pro ERM modelář. Soubor accdb.mdb obsahuje jen tabulky a je připojený na soubor account.mdb, ve kterém jsou uloženy formuláře a kód. Otevřete tedy ten druhý a AKTUALIZUJTE propojení na soubor tabulek: v menu Nástroje/Doplňky vyberte Průvodce pro správu propojených tabulek. Aplikace jinak nebude fungovat! Dále obsahuje analytickou část jako dokument DOC a SQL příkazy pro tvorbu tabulek v Oracle. Doplněno o rozbor v HTML a obrázek z E-R modeláře. 36dbs/account.zip
36dbs/account.html
36dbs/erm.gif
36TI Teoretická informatika
Bipartitní grafy Algoritmus pro rozpoznání bipartitního grafu jako zápočtová úloha ze skript číslo 4.2.-5. Popis a pseudoalgoritmus jako soubor DOC. 36ti/bipartit.doc
36PT Programovací techniky
Algebra pravoúhlých rovnoběžníkových oblastí v dvourozměrném Euklidovském prostoru Množinové operace pro 2D obdelníkové oblasti (SJEDNOCENÍ, PRŮNIK, verze 2diff.zip i ROZDÍL) jako zápočtovka. Verze 2dev.zip je vývojová, více možností, méně správných výsledků. Obsahuje zdrojáky PASCAL a popis ve fromátu DOC. 36pt/2.zip
36pt/2diff.zip
36pt/2dev.zip
02F2 Fyzika 2
Měření činitele zvukové pohltivosti materiálu v akustickém interferometru
02f2/pohltivo.zip
Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb
02f2/ohybsvet.zip
Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty
02f2/fotoefek.zip
31TO2A Teorie obvodů 2A
Frekvenční charakteristiky Laboratorní úloha z měření modulové a fázové charakteristiky na hodinách cvičení. 31to2a/frekchar.zip
02F1 Fyzika 1
Stanovení elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty
02f1/faraday.zip
Stanovení teplotního součinitele odporu kovů
02f1/odpor.zip